دسته‌ها
آموزش آموزش های متنی مهارت های ادبی:

چند ضرب المثل

بازدیدها: 30

۱:نام بلند بهتر از بام بلند
نیک نامی و شهرت به ثروت زیاد ترجیح دارد
۲:شتر در خواب بیند پنبه دانه ؟
کنایه از آدمی است که آرزوهای دور و درازی داشته باشد
۳:سرش به تنش زیادی می کند
کسی که سراغ خطر بزرگی می رود
۴:یک شب که هزار شب نیست
یعنی تحمل آن در این فرصت کم ساده است
۵:هر خاتونی یک جور آش می پزه
یعنی همه اتفاقات و حوادث یک جور رخ نمی دهند
۶:یا زنگی زنگ باش یا رومی روم بر یک عقیده پا برجا باش
۷:قدر نان گرسنه می داند
ارزش چیزی وقتی معلوم می شود که به آن احتیاج باشد
۸:آب به آب شدن از جایی به جای دیگر رفتن
۹:یه دیوونه سنگی به چاه می اندازه که صد عاقل نمیتونه بیرون بیاره
در مورد گفته می شود که افراد کم تجربه گره بکاری می زنند که در نتیجه افراد مجرب هم از باز کردن گره ناتوانند
۱۰:قدر زر , زرگر شناسد قدر گوهر گوهری ارزش هر چیز را خبره آن می داند نه دیگران